Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
invader
invader
[in'veidə]
danh từ
kẻ xâm lược, kẻ xâm chiếm, kẻ xâm lấn
kẻ xâm phạm (quyền lợi...)


/in'veidə/

danh từ
kẻ xâm lược, kẻ xâm chiếm, kẻ xâm lấn
kẻ xâm phạm (quyền lợi...)

Related search result for "invader"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.