Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
intermontane
intermontane
[,intə'mɔntein]
Cách viết khác:
intermountain
[,intə'mauntin]
tính từ
giữa các núi, gian sơn


/,intə'mɔntein / (intermountain) /,intə'mauntin/

tính từ
giữa các núi, gian sơn

Related search result for "intermontane"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.