Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
interlunation
interlunation
[,intəlu:'nei∫n]
danh từ
thời kỳ không có trăng (trong tháng)


/,intəlu:'neiʃn/

danh từ
thời kỳ không có trăng (trong tháng)

Related search result for "interlunation"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.