Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
interconfessional
interconfessional
[,intəkən'fe∫ənl]
tính từ
giữa các nhà thờ với nhau


/,intəkə'mju:niti/

tính từ
giữa các nhà thờ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.