Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
intelligence office


/in'telidʤəns'ɔfis/

danh từ
(như) intelligence_bureau
(từ cổ,nghĩa cổ) sở giới thiệu người giúp việc trong nhà

Related search result for "intelligence office"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.