Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
intelligence department
intelligence+department
[in'telidʒənsdi'pɑ:tmənt]
Cách viết khác:
intelligence bureau
[in'telidʒənsbjuə'rou]
như intelligence bureau


/in'telidʤənsbjuə'rou/ (intelligence_department) /in'telidʤənsdi'pɑ:tmənt/

danh từ
vụ tình báo

Related search result for "intelligence department"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.