Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
insurrectionise
insurrectionise
[,insə'rek∫ənaiz]
Cách viết khác:
insurrectionize
[,insə'rek∫ənaiz]
như insurrectionize


/,insə'rekʃənaiz/ (insurrectionise) /,insə'rekʃənaiz/

ngoại động từ
gây cuộc nổi dậy, gây cuộc khởi nghĩa (ở một nơi...)
xúi giục nổi dậy, vận động khởi nghĩa

Related search result for "insurrectionise"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.