Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
institutionalise
institutionalise
[,insti'tju:∫ənəlaiz]
Cách viết khác:
institutionalize
[,insti'tju:∫ənəlaiz]
như institutionalize


/,insti'tju:ʃənəlaiz/ (institutionalise) /,insti'tju:ʃənəlaiz/

ngoại động từ
làm thành cơ quan
đặt vào trong một cơ quan

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "institutionalise"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.