Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
insentience
insentience
[in'sen∫əns]
Cách viết khác:
insentiency
[in'sen∫ənsi]
danh từ
sự vô tri vô giác


/in'senʃəns/ (insentiency) /in'senʃənsi/

danh từ
sự vô tri vô giác

Related search result for "insentience"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.