Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inseminate
inseminate
[in'semineit]
ngoại động từ
đưa tinh trùng vào (con cái, nhất là động vật) hoặc tự nhiên hoặc nhân tạo; thụ tinh
to inseminate a cow
thụ tinh bò cái


/in'semineit/

ngoại động từ
gieo (hạt giống...) ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
thụ tinh

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "inseminate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.