Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inhabitable
inhabitable
[in'hæbitəbl]
tính từ
có thể ở, có thể cư trú


/in'hæbitəbl/

tính từ
có thể ở, có thể cư trú

Related search result for "inhabitable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.