Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inhabitability
inhabitability
[in,hæbitə'biliti]
danh từ
tính có thể ở được, tính có thể cư trú được


/in,hæbitə'biliti/

danh từ
tính có thể ở được, tính có thể cư trú được

Related search result for "inhabitability"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.