Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inframarginal
inframarginal
[,infrə'mɑ:dʒinl]
tính từ
dưới lề


/'infrə'mɑ:dʤinl/

tính từ
dưới lề


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.