Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
influence

influence
['influəns]
danh từ
(influence on somebody / something) ảnh hưởng, tác dụng
the influence of the moon (on the tides), of the climate (on agricultural production)
ảnh hưởng của mặt trăng (đối với thủy triều), của khí hậu (đối với sản xuất (nông nghiệp))
the influence of parents on their children
ảnh hưởng của cha mẹ đối với con cái
to have a good/bad/beneficial/harmful/pernicious influence on somebody's behaviour/character
có ảnh hưởng tốt/xấu/có lợi/có hại/nguy hại đối với hạnh kiểm/tính cách của ai
to exercise one's influence on someone
gây ảnh hưởng đối với ai, phát huy ảnh hưởng đối với ai
to be under somebody's influence
chịu ảnh hưởng của ai
uy thế, thế lực
his parents no longer have any real influence over him
bố mẹ cậu ấy không còn uy thế thực sự nào đối với cậu ấy
to use one's influence with somebody
sử dụng uy thế của mình đối với ai
she has great influence with the manager and could no doubt help you
cô ấy rất có ảnh hưởng với ông giám đốc, nên chắc chắn sẽ giúp được anh
động từ
ảnh hưởng, chi phối, tác động
bad weather influences the peddlers' business
thời tiết xấu ảnh hưởng đến việc làm ăn của những người bán hàng rong
it's clear that her painting has been influenced by Picasso
rõ ràng là cách vẽ tranh của cô ấy đã chịu ảnh hưởng của Picasso
what influenced them to steal this sum of money?
điều gì đã khiến chúng ăn cắp số tiền này?ảnh hưởng, tác dụng

/'influəns/

danh từ
ảnh hưởng, tác dụng
under the influence of chịu ảnh hưởng của, do ảnh hưởng của
to exercise one's influence on someone gây ảnh hưởng đối với ai, phát huy ảnh hưởng đối với ai
uy thế, thế lực
a person of influence người có thế lực
người có ảnh hưởng; điều có ảnh hưởng; điều có tác dụng
người có thế lực

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "influence"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.