Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
infallibility
infallibility
[in,fælə'biliti]
Cách viết khác:
infallibleness
[in'fæləblnis]
danh từ
tính không thể sai lầm được, tính không thể sai được; tính không thể hỏng (phương pháp, thí nghiệm...)


/in,fælə'biliti/ (infallibleness) /in'fæləblnis/

danh từ
tính không thể sai lầm được, tính không thể sai được; tính không thể hỏng (phương pháp, thí nghiệm...)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.