Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inextinguishable
inextinguishable
[,iniks'tiηgwi∫əbl]
tính từ
không thể dập tắt, không thể làm tiêu tan, không thể làm tắt
không thể làm lu mờ, không thể làm át
không thể làm cho cứng họng
không thể thanh toán
không thể tiêu diệt, không thể phá huỷ
(pháp lý) không thể huỷ bỏ


/,iniks'tiɳgwiʃəbl/

tính từ
không thể dập tắt, không thể làm tiêu tan, không thể làm tắt
không thể làm lu mờ, không thể làm át
không thể làm cho cứng họng
không thể thanh toán
không thể tiêu diệt, không thể phá huỷ
(pháp lý) không thể huỷ bỏ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.