Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inexpectant
inexpectant
[,iniks'pektənt]
tính từ
không mong chờ, không trông mong


/,iniks'pektənt/

tính từ
không mong chờ, không trông mong


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.