Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inductee
inductee
[,indʌk'ti:]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người được tuyển vào quân đội


/,indʌk'ti:/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người được tuyển vào quân đội

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "inductee"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.