Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
indraft
indraft
['indrɑ:ft]
Cách viết khác:
indraught
['indrɑ:ft]
danh từ
sự hút gió vào, sự hút không khí vào
dòng chảy vào, luồng chảy vào


/'indrɑ:ft/ (indraught) /'indrɑ:ft/

danh từ
sự hút gió vào, sự hút không khí vào
dòng chảy vào, luồng chảy vào


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.