Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
independently
independently
[,indi'pendəntli]
phó từ
độc lập
(+ of) không lệ thuộc, không phụ thuộc, không tuỳ thuộc


/,indi'pendəntli/

phó từ
độc lập
( of) không lệ thuộc, không phụ thuộc, không tuỳ thuộc


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.