Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
independency
independency
[,indi'pendənsi]
Cách viết khác:
independence
[,indi'pendəns]
như independence


/,indi'pendənsi/

danh từ
(như) independence
nước độc lập

Related search result for "independency"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.