Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
indecipherable
indecipherable
[,indi'saifərəbl]
tính từ
không thể đọc ra được; không thể giải đoán được


/,indi'saifərəbl/ (indecipherableness) /,indi'saifərəblnis/

tính từ
không thể đọc ra được; không thể giải đoán được

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "indecipherable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.