Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
incarnational
incarnational
[,inkɑ:'nei∫ənl]
tính từ
(thuộc) sự hiện thân


/,inkɑ:'neiʃənl/

tính từ
(thuộc) sự hiện thân


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.