Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inapproachable
inapproachable
[,inə'prout∫əbl]
tính từ
không thể đến gần
(nghĩa bóng) không thể tiếp xúc để đặt vấn đề, không thể đến thăm dò ý kiến


/,inə'proutʃəbl/

tính từ
không thể đến gần
(nghĩa bóng) không thể tiếp xúc để đặt vấn đề, không thể đến thăm dò ý kiến

Related search result for "inapproachable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.