Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inadvisability
inadvisability
['inəd,vaizə'biliti]
Cách viết khác:
inadvisableness
[,inəd'vaizəblnis]
danh từ
tính không nên, tính không theo, tính không thích hợp
tính không khôn, tính không khôn ngoan


/'inəd,vaizə'biliti/ (inadvisableness) /,inəd'vaizəblnis/

danh từ
tính không nên, tính không theo, tính không thích hợp
tính không khôn, tính không khôn ngoan

Related search result for "inadvisability"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.