Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
inadaptable
inadaptable
[,inə'dæptəbl]
tính từ
không thể thích nghi, không thể thích ứng
không thể phỏng theo


/,inə'dæptəbl/

tính từ
không thể thích nghi, không thể thích ứng
không thể phỏng theo


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.