Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
improvisatory
improvisatory
[,improu'vizətəri]
tính từ
ứng khẩu, có tính chất ứng khẩu


/,improu'vizəitəri/

tính từ
ứng khẩu, có tính chất ứng khẩu

Related search result for "improvisatory"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.