Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
impressibility
impressibility
[im,presi'biliti]
danh từ
tính dễ cảm động, tính dễ cảm kích
tính dễ bị ảnh hưởng


/im,presi'biliti/

danh từ
tính dễ cảm động, tính dễ cảm kích
tính dễ bị ảnh hưởng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.