Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
impotentness
impotentness
['impətəntnis]
Cách viết khác:
impotence
['impətəns]
như impotence


/'impətəns/ (impotency) /'impətəns/ (impotentness) /'impətəntnis/

danh từ
sự bất lực
(y học) bệnh liệt dương

Related search result for "impotentness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.