Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
importable
importable
[im'pɔ:təbl]
tính từ
có thể nhập được, có thể nhập khẩu được (hàng hoá...)


/im'pɔ:təbl/

tính từ
có thể nhập được, có thể nhập khẩu được (hàng hoá...)

Related search result for "importable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.