Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
importability
importability
[im,pɔ:tə'biliti]
danh từ
tính có thể nhập được, tính có thể nhập khẩu được (hàng hoá...)


/im,pɔ:tə'biliti/

danh từ
tính có thể nhập được, tính có thể nhập khẩu được (hàng hoá...)

Related search result for "importability"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.