Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
impellent
impellent
[im'pelənt]
tính từ
đẩy, đẩy về phía trước
thúc ép, bắt buộc


/im'pelənt/

tính từ
đẩy, đẩy về phía trước
thúc ép, buộc tội, bắt buộc

Related search result for "impellent"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.