Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
immensurability
immensurability
[i,men∫urə'biliti]
Cách viết khác:
immensurableness
[i'men∫urəblnis]
danh từ
tính không thể đo lường được


/i,menʃurə'biliti/ (immensurableness) /i'menʃurəblnis/

danh từ
tính không thể đo lường được

Related search result for "immensurability"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.