Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
illustratable
illustratable
['iləstreitəbl]
tính từ
có thể minh hoạ, có thể làm rõ ý


/i'ləstreitəbl/

tính từ
có thể minh hoạ, có thể làm rõ ý


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.