Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
illiteracy
illiteracy
[i'litərəsi]
Cách viết khác:
illiterateness
[i'litəritnis]
danh từ
nạn mù chữ, sự vô học, sự thất học
(số nhiều) lỗi (nói hay viết) do ít học


/i'litərəsi/ (illiterateness) /i'litəritnis/

danh từ
nạn mù chữ, sự vô học, sự thất học
(số nhiều) lỗi (nói hay viết) do ít học


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.