Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ill-temperedness
ill-temperedness
['il'tempədnis]
Cách viết khác:
ill temper
['il'tempə]
như ill temper


/'il'tempə/ (ill-temperedness) /'il'tempədnis/
temperedness) /'il'tempədnis/

danh từ
tính càu nhàu, tính cáu bẳn, tính gắt gỏng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.