Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ileocecal
ileocecal
[,iliɔ'sekəl]
tính từ
(giải phẫu) (thuộc) ruột hồi ruột tịt


/,iliɔ'sekəl/

tính từ
(giải phẫu) (thuộc) ruột hồi ruột tịt

Related search result for "ileocecal"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.