Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ideational
ideational
[,aidi'ei∫ənl]
tính từ
(thuộc) sự tưởng tượng, (thuộc) sự quan niệm
(thuộc) sự tạo thành ý nghĩ, (thuộc) sự tạo thành quan niệm, (thuộc) sự tạo thành tư tưởng


/,aidi'eiʃənl/

tính từ
(thuộc) sự tưởng tượng, (thuộc) sự quan niệm
(thuộc) sự tạo thành ý nghĩ, (thuộc) sự tạo thành quan niệm, (thuộc) sự tạo thành tư tưởng

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.