Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
humanely
humanely
[hju:'meinli]
phó từ
nhân đạo
prisoners of war are humanely treated by revolutionary army
các tù binh được quân đội cách mạng đối xử rất nhân đạo


/'hju:meinli/

phó từ
nhân đạo

Related search result for "humanely"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.