Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hot-tempered
hot-tempered
['hɔt'tempəd]
Cách viết khác:
hot-headed
['hɔt'hedid]
như hot-headed


/'hɔt'hedid/ (hot-tempered) /'hɔt'tempəd/
tempered) /'hɔt'tempəd/

tính từ
nóng nảy, nóng vội; bộp chộp

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "hot-tempered"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.