Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
horse opera
horse+opera
['hɔ:s'ɔpərə]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) phim cao bồi


/'hɔ:s'ɔpərə/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) phim cao bồi

Related search result for "horse opera"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.