Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
horoscopical
horoscopical
[,hɔrə'skɔpikəl]
Cách viết khác:
horoscopic
[,hɔrə'skɔpik]
như horoscopic


/,hɔrə'skɔpik/ (horoscopical) /,hɔrə'skɔpikəl/

tính từ
(thuộc) sự đoán số tử vi
(thuộc) lá số tử vi


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.