Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
homoerotism
homoerotism
[,houmou'erətizm]
Cách viết khác:
homosexuality
[,houmouseksju'æliti]
như homosexuality


/'houmouseksju'æliti/ (homoerotism) /,houmou'erətizm/

danh từ
tính tình dục đồng giới


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.