Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
home-left


/'houmfelt/

tính từ
cảm thấy sâu sắc, cảm thấy thấm thía

Related search result for "home-left"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.