Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
home thrust
home+thrust
['houm'θrʌst]
danh từ
cú đánh trúng
câu trả lời trúng


/'houm'θrʌst/

danh từ
cú đánh trúng
câu trả lời trúng

Related search result for "home thrust"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.