Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hogshead
hogshead
['hɔgzhed]
danh từ
thùng lớn (đựng rượu)
Bơrin (đơn vị (đo lường) bằng 238 lít)


/'hɔgzhed/

danh từ
thùng lớn (đựng rượu)
Bơrin (đơn vị đo lường bằng 238 lít)

Related search result for "hogshead"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.