Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hoạnh


[hoạnh]
to find fault with someone's work (behaviour...).
quan hoạnh dân làng
Mandarins found fault with the villagers' behaviourFind fault with someone's work (behaviour...)
Quan hoạnh dân làng Mandarins found fault with the villager's behaviour


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.