Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hit the books
hit+the+books

[hit the books]
saying && slang
begin to study, crack a book
Exams begin next week. It's time to hit the books.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.