Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hide-and-seek
hide-and-seek
['haidənd'si:k]
danh từ
trò chơi ú tim ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))


/'haidənd'si:k/

danh từ
trò chơi ú tim ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

Related search result for "hide-and-seek"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.