Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
heroise
heroise
['hiərouaiz]
Cách viết khác:
heroize
['hiərouaiz]
như heroize


/'hiərouaiz/ (heroise) /'hiərouaiz/

ngoại động từ
tôn thành anh hùng

nội động từ
làm ra vẻ anh hùng; đóng vai anh hùng

Related search result for "heroise"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.